Sonbahar Ağıtı'nın Çekimlerine Başlandı posteri Teknik ekip Türk, İran ve Gürcülerden oluşuyor.

Film Çamlıhemşin ve Hopa ve Kemalpaşa'da çekiliyor.

Çekimler yaklaşık 6 hafta sürecek..

Filmde Hemşince, Gürcüce ve Türkçe konuşulacak�

Sonbahar Ağıtı Kültür Bakanlığı tarafından ilk filmini çeken yönetmenler desteği almaya hak kazandı . Ayrıca Hopa belediyesi filmin yapılmasına büyük destek veriyor�

Sonbahar A??t?�n?n senaryosu Temmuz 2007 y?l?nda Erivan Film festivali içinde yer alan �directors across borders�senaryo geli?tirme forumuna seçildi. Ayr?ca 18-22 Kas?m aras?nda Selanik Film festivali bünyesinde yap?lacak crossroads co-producer forumuna davet edildi.

Filmin sinopsisi:

Yusuf, 1992�de, 22 ya??nda girdi?i cezaevinden 12 y?l sonra ç?k?p köyüne gelir. Asl?nda iki y?l daha yatmas? gerekirken geçirdi?i a??r hastal?k yüzünden çok azömrünün kald???n?n anla??lmas? üzerine serbest b?rak?l?r. Yakaland??? verem hastal??? akci?erlerini iyice zay?flatm??t?r. Bir de F Tipi hapishane sistemine kar?? yap?lan ölüm orucu eylemlerine kat?lmas? sa?l???n? iyice kötüle?tirmi?tir. Doktor durumunu kendisine aç?klay?p yazd??? raporlab?rak?lmas?n? sa?lar.

Yusuf�u, cezaevinden ç?k?p geldi?i köyünde (Çaml?hem?in-F?rt?na vadisi) bir tek ya?l? hasta annesi beklemektedir. Babas?kendisi cezaevindeyken ölmü?tür... Ablas? Meliha ise evlenmi?tir. Annesi Rukiye Han?m (75) a??r hastad?r ama tüm dualar? o?lunu tekrar yan?nda görebilmek içindir, dualar? sonunda kabul olmu?tur. Art?ktek dü?üncesi huzur içinde ölmeden önce Yusuf�uevlendirmektir. Bu mesele için köyün önde gelen ihtiyarlar?ndanMustafa Amca (72) ile konu?ur... Ama bilmemektedir ki zaman?n ak??? Yusuf için art?k onunkiyle bir de?ildir.

Ekonomik nedenlerle sadece ya?l?lar?n kald???köyde Yusuf�un arkada?? Mikhail k??lar? köyün kahvesini i?letmektedir. Yazlar? ise orman i?letmelerinde sahip oldu?u çekici arac? ile kesim i?lerinde çal??maktad?r. Yusufve Mikhail�inkonu?malar?hep ya?anmam?? gençlikleri ve zamanlaili?kileri üzerinedir. Mikhail�in söyledi?ine göre bir iki y?l kald?ktan sonra gitmeyi dü?ündü?ü buralardan bir türlü gidememi?tir. Zaman?n nas?l ak?p gitti?ini anlamam??t?r. Severek evlendi?i ve hatta ölümü göze al?p kaç?rd??? kar?s? Nefise�ye kar?? bile duygular? de?i?mi?tir. Tek tesellisi o?lu Onur (10) ve art?k fark?nda olmadan ba??ml?s? oldu?u alkoldür. Müdavimlerinin her daim köyün ihtiyarlar?n?n olu?turdu?u bu kahvede o da onlarla birlikte ruhunu yitirmi?tir.

Yusuf birkaç ay sonra ölece?ini kimseye söyleyemezken, içindeki hesapla?may? da tek ba??na ya?amaktad?r. Y?llarca hapishanede kalman?n verdi?i al??kanl?kla fazla d??ar? ç?kmaz ve insanlarla kolay ili?ki kuramaz. Geceleri kabuslarla uyan?r, sabah?n erken saatlerinde kendini d??ar? atar ve uyanmakta olan vadinin sesini dinler. Bu seslere gençken çok iyi çald??? müzik aleti tulumun bozuk akort sesi kar???r. Tulumu tavan aras?ndan ç?kar?r ve her gün birkaç saatinitamir etmeye ay?r?r.

Bir gece kar??s?na Mikahil�in ?srar? ile gitti?i ilçedeki meyhanede konsomatris olarak çal??an Gürcü k?z? Elka ç?kar. Oldu?undan farkl? ve rahat görünmeye çal??an Elka istemeden girdi?iili?kiler a??na ra?men hala ruhunu koruyabilmi?tir. Elka (24)Moskova�da matematik e?itimi görmü? ve k?sa süreli?ine girip ç?kmay? dü?ündü?ü bu ili?ki a??n?n art?k ya?am biçimi oldu?unu fark etmeye ba?lam??t?r. Bulundu?u mekanlarda sanki ruhu yoktur. Sanki sadece bedeniyle ve ba?ka bir ki?ilikle oralarda dola?maktad?r. Bir yabanc?d?r�

O gece davet edildikleri içki masas?nda kendisi gibi ayn? yabanc?l??? payla?an Yusuf�la kar??la??r Elka. ?kisi de gece boyunca göz ucuyla birbirlerini incelerler. K?sa bir süre sonra da birbirlerine a??k olurlar. Son birkaç ay?n? ya?amakta olan Yusuf için bu a?k melankolisini artt?ran umutsuz bir durumdur. Elka ise bavulunu toplam?? oralardan kaç?p gitme dü?üncesiyle hesapla?maktad?r.

Sonbahar?n kendini yava? yava? k??a teslim etti?i bir gecede, Yusuf annesinin kendisi için çalma teklifini geri çeviremez ve y?llar sonra bir enstrüman yeniden hayat bulurken, o bütün vadinin bembeyaz bir kefene büründü?ü gün topra?a verilir. Tulumun sesi bir annenin o?luna yakt??? a??ta e?lik eder...

Son Yorumlar (1)

enigmacuture avatar enigmacuture 17 Mart 2009 13:33:03

6

etkileyici bir dram

Yandex.Metrica